Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Optique Gift Card

Optique Gift Card
 

Optique Gift Card to idealny pomysł na prezent: nowoczesny, elegancki i przede wszystkim trafiony! Ekskluzywna karta o wartości1000pln, 500pln, 250pln oraz 100pln, upoważniająca do zakupu dowolnego produktu w salonach Optique i Optique Exclusive oraz w sklepach internetowych optique.pl, o-shop.com oraz optique-exclusive.pl.  Karta Upominkowa jest ważna i aktywna przez okres 12 miesięcy od daty jej aktywacji i zakupu. Może zostać zrealizowana w dowolnym momencie. Optique Gift Card możesz otrzymać w eleganckiej kopercie pod wskazany adres lub w wersji elektronicznej.

Wiesz, że osoba której chcesz podarować prezent marzy o okularach z kolekcji światowych Projektantów,  jednak nie domyślasz się o których dokładnie i wolisz pozostawić jej możliwość dokonania wyboru? Już dziś zamów nasz ekskluzywny upominkowy gift card, dzięki któremu można w prosty sposób złożyć zamówienie w naszym sklepie! 
 
*Drogi Kliencie, 
W celu realizacji Karty Upominkowej w Sklepie internetowym należy w formularzu zamówienia podać numer Karty wraz z numerem PIN, który znajduje się na odwrocie Karty oraz wysłać Kartę na adres Optique, Pl. Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub kurierem. Po pomniejszeniu środków zapisanych na Karcie Upominkowej o kwotę odpowiadającą wartości złożonego zamówienia, Obsługa sklepu odeśle Kartę Użytkownikowi za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany w formularzu zamówienia.

 

 

 
 
                           
REGULAMIN KARTY UPOMINKOWEJ GLASER GROUP
 
§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Terminy pisane wielką literą w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:
  1. „Wydawca” – Glaser Group S. z o.o. z siedziba w Warszawie (00-499), Pl. Trzech Krzyży 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000475410, NIP 7010393453, REGON 146854128;
  2. „Karta Upominkowa Glaser Group” - elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do realizacji zakupu Towarów i/lub Usług w Salonach i w Sklepie internetowym;
  3. „Nabywca” - osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Upominkową Glaser Group w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej Karty Upominkowej Glaser Group;
  4. „Użytkownik” – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Upominkowej Glaser Group;
  5. „Salon” – stacjonarny sklep firmowy Wydawcy oferujący Towary i Usługi, tj.: Optique Exclusive, ul Nowy Świat 1, 00-496 Warszawa | ul. Krupówki 29 pasaż Fashion Street, 34-500 Zakopane, Optique, Pl. Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa | CH Galeria Mokotów ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa | CH Arkadia Al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa;
  6. „Sklep internetowy” – sklep internetowy prowadzony przez Wystawcę pod adresem: www.www.optique.pl, www.optique-exclusive.pl, www.o-shop.com;
  7. „Towary” – przedmioty oferowane do sprzedaży w Salonach i w Sklepie internetowym;
  8. „Usługi” – usługi oferowane w Salonach i Sklepie internetowym.
 2. Regulamin określa zasady nabywania i używania Kart Upominkowych Glaser Group.
 3. Karta Upominkowa Glaser Group nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym ani elektroniczną kartą płatniczą.
 4. Karta Upominkowa Glaser Group może być użyta wyłącznie w Salonach i Sklepie internetowym na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Właścicielem Karty Upominkowej Glaser Group jest Wydawca. Nabywca lub Użytkownik jest dysponentem Karty Upominkowej Glaser Group. 
 6. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej nabywanej Karty Upominkowej Glaser Group.
 7. Płatność za Kartę Upominkową Glaser Group nie może być dokonana przy użyciu innej Karty Upominkowej Glaser Group.
 8. Karta Upominkowa Glaser Group nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę, bon, zwrot środków na kartę płatniczą) w całości lub w części. Karta Upominkowa Glaser Group zakupiona w Salonie nie może zostać zwrócona Wydawcy.
 9. Karta Upominkowa Glaser Group jest ważna i aktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty jej aktywacji .
 10. Aktywacja Karty Upominkowej Glaser Group następuje z chwilą zakupu Karty Upominkowej Glaser Group przez Nabywcę, z zastrzeżeniem, iż Karty Upominkowe Glaser Group zamówione w Sklepie internetowym zostają aktywowane w momencie wysyłki ze Sklepu internetowego. Potwierdzeniem aktywacji Karty Upominkowej Glaser Group w Salonie jest niefiskalny paragon lub nota obciążeniowa, a w przypadku Kart zakupionych w Sklepie internetowym – nota dostawy. Data aktywacji widniejąca na paragonie niefiskalnym, nocie obciążeniowej lub nocie dostawy określa początek biegu terminu ważności karty określonego w pkt. 9 powyżej.
 11. Karta Podarunkowa Glaser Group po przekroczeniu terminu ważności określonego w pkt. 9 powyżej jest nieważna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów w Salonach w Sklepie internetowym. W przypadku gdy po upływie terminu ważności na Karcie Upominkowej Glaser Group pozostaną niewykorzystane środki, nie podlegają one zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Nabywcy i/lub Użytkownika.
 12. Nabywcy i Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karty Upominkowej Glaser Group po jej przekazaniu Nabywcy. W przypadku utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karty Upominkowej Glaser Group, nie podlega ona wymianie na nową.
 13. Realizacja Karty Upominkowej Glaser Group będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Upominkowej Glaser Group w sposób nieuprawniony.
 14. Zakup Karty Upominkowej Glaser Group nie podlega żadnym upustom ani rabatom.

 

§ 2 Zasady korzystania z Karty Upominkowej Glaser Group

 

 1. Karta Upominkowa Glaser Group może być wykorzystana na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie przez każdego Użytkownika, który posłuży się nią w Salonie lub Sklepie internetowym.
 2. Karty Upominkowe Glaser Group są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela.
 3. Karta Upominkowa Glaser Group nieaktywowana lub z przekroczonym terminem ważności jest nieważna.
 4. Wydawca przyjmuje do realizacji w Salonach wyłącznie aktywne i nieuszkodzone Karty Upominkowe Glaser Group, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem.
 5. Karta Upominkowa Glaser Group może być realizowana w Salonach i w Sklepie internetowym wyłącznie po jej aktywacji, zgodnie z § 1 ust. 10 Regulaminu.
 6. W celu realizacji Karty Upominkowej Glaser Group w Sklepie internetowym należy w formularzu zamówienia podać numer Karty wraz z numerem PIN, który znajduje się na odwrocie Karty oraz wysłać Kartę Wydawcy na adres Optique, Pl. Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub kurierem. Po pomniejszeniu środków zapisanych na Karcie Upominkowej Glaser Group o kwotę odpowiadającą wartości złożonego zamówienia, Wydawca odeśle Kartę Użytkownikowi za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 7. Wydawca może odmówić realizacji Karty Upominkowej Glaser Group w przypadku:
  1. upływu terminu ważności Karty Upominkowej Glaser Group;
  2. braku środków na Karcie Upominkowej Glaser Group;
  3. braku technicznej możliwości realizacji Karty Upominkowej Glaser Group (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy);
  4. uszkodzenia Karty Upominkowej Glaser Group w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na niej informacji.
 8. Użytkownik może posługiwać się Kartą Upominkową Glaser Group wielokrotnie, do wyczerpania zapisanych na niej środków, jednak nie dłużej niż do upływu terminu ważności Karty Upominkowej Glaser Group określonego w § 1 ust. 9 Regulaminu.
 9. W sytuacji gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towaru i/lub Usługi, przedstawiając do realizacji Kartę Upominkową Glaser Group, wartość środków zgromadzonych na Karcie Upominkowej Glaser Group zostanie pomniejszona o kwotę odpowiadającą cenie należnej Wydawcy za sprzedany towar i/lub usługę, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 6.
 10. Użytkownik może w każdym czasie sprawdzić stan środków zapisanych na Karcie Upominkowej Glaser Group bezpośrednio w Salonie. 
 11. Przy realizacji Karty Upominkowej Glaser Group, w sytuacji gdy cena nabywanego Towaru i/lub Usługi jest niższa niż kwota zgromadzona na Karcie Upominkowej Glaser Group, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce. 
 12. W sytuacji gdy cena Towaru i/lub Usługi nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Upominkowej Glaser Group przewyższa kwotę zapisaną na Karcie Upominkowej Glaser Group, Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia różnicy ceny ww. Towaru i/lub Usługi gotówką, kartą płatniczą lub kredytową - w przypadku realizacji w Salonie lub kartą kredytową – w przypadku realizacji w Sklepie internetowym.
 13. Użytkownik poprzez posłużenie się Kartą Upominkową Glaser Group w Salonie lub w Sklepie internetowym potwierdza zlecenie użycia Karty Upominkowej Glaser Group w zakresie wynikającym z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.
§ 3 Reklamacje
 1. Reklamacje związane z zakupem lub użyciem Karty Upominkowej Glaser Group będą rozpatrywane indywidualnie przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 2. Reklamacje na piśmie mogą być składane bezpośrednio w Salonach w godzinach ich otwarcia lub przesłane na adres biura Wystawcy: Optique, Pl. Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa z dopiskiem „Karta Upominkowa Glaser Group – reklamacja”.
 3. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Nabywcy Użytkownika z tytułu niezgodności towaru z umową.

 

§ 4 Zwrot Towarów, za które zapłacono Kartą Upominkową Glaser Group

 

 1. Zwrot Towarów zakupionych przy użyciu Karty Upominkowej Glaser Group w Salonie następuje wyłącznie poprzez zwrot równowartości zwracanego Towaru na nową Kartę Upominkową Glaser Group lub poprzez wymianę zwróconego Towaru na inny Towar lub Usługę, w cenie takiej samej lub wyższej, po dopłaceniu ewentualnej różnicy w cenie. Nie ma możliwości zwrotu równowartości  Towaru w gotówce, w postaci bonu lub poprzez zwrot środków pieniężnych na kartę płatniczą.
 2. Zwrot Towarów zakupionych w Sklepie internetowym przy użyciu Karty Upominkowej Glaser Group następuje poprzez zwrócenie Użytkownikowi równowartości zwróconego Towaru w gotówce lub poprzez zwrot środków pieniężnych na kartę płatniczą.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 

 1. Nabywca/Użytkownik poprzez zakup i/lub użycie Karty Upominkowej Glaser Group oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu,  nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się go przestrzegać.
 2. Wydanie Karty Upominkowej Glaser Group Nabywcy/Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.
 4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.optique.pl, www.optique-exclusive.pl, www.o-shop.com oraz w Salonach. Na żądanie Użytkownika Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej: www.optique.pl, www.optique-exclusive.pl, www.o-shop.com;
 6. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Salonach oraz na stronie internetowej www.optique.pl, www.optique-exclusive.pl, www.o-shop.com.

Polecane

pixel